026-32531283
support@modiranbrooz.com

خلاقیت و نوآوری در سازمان ها

خلاقیت و نوآوری در سازمان ها

خلاقیت و نوآوری در سازمان ها

جزئیات

همۀ سازمان ها برای بقا نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند. افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شوند و آن را از نیستی و فنا نجات می دهند. در عصر ما برای بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود، باید جریان نوجویی و نوآوری در سازمان تداوم بخشیم تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود. برای آنکه بتوانیم در دنیای متلاطم و متغیر امروز به حیات ادامه دهیم باید به نوآوری و خلاقیت روی آوریم و ضمن شناختن تغییرات و تحولات محیط برای رویارویی با آن ها پاسخ های بدیع و تازه تدارک ببینیم و همراه تأثیرپذیری از این تحولات محیط برای رویارویی با آن ها پاسخ های بدیع و تازه تدارک ببینیم و همراه تأثیرپذیری از این تحولات بر آن ها اثر بگذاریم.

5 مرداد 1397
خلاقیت و نوآوری در سازمان ها
همۀ سازمان ها برای بقا نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند. افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شوند و آن را از نیستی و فنا نجات می دهند. در عصر ما برای بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود، باید جریان نوجویی و نوآوری در سازمان تداوم بخشیم تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود. برای آنکه بتوانیم در دنیای متلاطم و متغیر امروز به حیات ادامه دهیم باید به نوآوری و خلاقیت روی آوریم و ضمن شناختن تغییرات و تحولات محیط برای رویارویی با آن ها پاسخ های بدیع و تازه تدارک ببینیم و همراه تأثیرپذیری از این تحولات محیط برای رویارویی با آن ها پاسخ های بدیع و تازه تدارک ببینیم و همراه تأثیرپذیری از این تحولات بر آن ها اثر بگذاریم.
خلاقیت و نوآوری آنچنان به هم عجین شده اند که شاید به دست دادن تعریفی مستقل از هر کدام دشوار باشد، اما برای روشن شدن ذهن می توانیم آن ها را به گونه ای مجزا از هم تعریف کنیم. خلاقیت، پیدایی و تولید یک اندیشه  و فکر نوست، در حالی که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است. به عبارت دیگر، خلاقیت به قدرت اندیشه های نو اشاره دارد و نوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است. نویسنده ای دیگر، خلاقیت را ایجاد آنچه قبلاً وجود نداشته است می داند و برای آن ماهیتی جدید خواه در ذهن، خواه در عین قائل است و یکی دیگر از نویسندگان خلاقیت را درخشش یک اندیشه و به وجود آمدن نظر و ایده ای نو می داند. به رغم او خلاقیت کشف چیزی است موجود، که به علت کور ذهنی ناشی از عادت دیده نمی شده است. خلاقیت، نگاهی کنجکاو و کاوشگر به پدیده ای قدیمی است که آن را می یابد و آشکار می کند.  
همان گونه که از تعاریف نتیجه می شود، خلاقیت لازمۀ نوآوری است و تحقق نوجویی وابسته به خلاقیت است. اگر چه در عمل نمی توانیم این دو را از هم متمایز سازیم، ولی می توانیم تصور کنیم که خلاقیت بستر رشد و پیدایی نوآوری هاست. از خلاقیت تا نوآوری غالباً راهی طولانی در پیش است و تا اندیشه ای نو به صورت محصول یا خدمتی جدید درآید، زمانی طولانی می گذرد و تلاش ها و کوشش های بسیار به عمل می آید. گاهی ایده و اندیشه ای نو از ذهن فرد می تراود و در سال های بعد آن اندیشۀ نو به وسیلۀ فردی دیگر به صورت نوآوری در محصول یا خدمت متجلی می شود.

در این جا بی مناسبت نیست به این نکته نیز اشاره شود که نوآوری نوعی تغییر ایجاد می کند، اما هر تغییری را نمی توانیم نوآوری بنامیم. نوآوری تغییری بدیع و تازه است که بر اساس اندیشه ای نو، که سابقۀ قبلی ندارد به وجود می آید و از این رو اگرچه نوآوری تغییر است اما هر تغییری نوآوری نیست. سازمان ها را بر اساس میزان توجه و تأکیدشان بر توسعه و همپایی با تغییرات محیط و میزان خلاقیت به چهار گروه تقسیم کرده اند:
1. سازمان هایی که به توسعه و تغییرات محیط توجه بسیار دارند و از جهت خلاقیت نیز در حدی بالا هستند، قرار دارند؛ خلاق و نوآورند. بدین معنی که هم به خلاقیت می پردازند و هم برای پاسخ به تغییرات و تحولات محیط نوآوری پیشه می کنند.
2. در مقابل این سازمان ها دسته ای قرار دارند که از جهت توجه به توسعه و تغییر دارند که از جهت توجه به امر توسعه و تغییر و همچنین از نظر خلاقیت ضعیف اند، این سازمان ها محافظه کار و سنتی باقی می مانندو نه خلاق می شوند و نه نوآور.
3. دستۀ دیگر سازمان هایی هستند که توجه به توسعه و تغییر دارند، اما چون خلاق نیستند برای پاسخ به محیط خود دست به تقلید می زنند و نوآوری های مقلدانه انجام می دهند.
4. دستۀ آخر سازمان هایی بسیار خلاق اند که چندان تأکیدی بر توسعه و تغییر ندارند. این گروه از سازمان ها به خلاقیت می پردازند و نظریه های نو و خلاق ارائه می کنند، اما چون نیازی به نوآوری عملی نمی بینند از نوآوری غفلت می ورزند و ایده هایشان کاربردی نمی شود.


منبع
الوانی، مهدی. (1388). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.

 

مقاله ها