026-32531283
support@modiranbrooz.com

داده، ارزشمندترین منبع در دنیا

داده، ارزشمندترین منبع در دنیا

داده، ارزشمندترین منبع در دنیا

جزئیات

امروزه در هر سازمان یا کسب وکاری داده در واقع پایه اصلی اطلاعات، دانش و در نهایت خرد به منظور اخذ تصمیم گیری است. اگر داده ها مرتبط، کامل، دقیق، به موقع، سازگار، معنی دار و قابل استفاده باشد؛ قطعاً به رشد سازمان کمک خواهد نمود. اگر داده هایی که در سازمان وجود دارد؛ این ویژگی ها را نداشته باشد؛ داده ها بی فایده وحتی مضر می باشند. بنابراین سازمان ها و کسب وکارها باید به منظور افزایش کیفیت داده و اطلاعات، اقدام به مدیریت داده هایشان بنمایند.

18 اسفند 1396
1. مقدمه
امروزه در هر سازمان یا کسب وکاری داده در واقع پایه اصلی اطلاعات، دانش و در نهایت خرد به منظور اخذ تصمیم گیری است. اگر داده ها مرتبط، کامل، دقیق، به موقع، سازگار، معنی دار و قابل استفاده باشد؛ قطعاً به رشد سازمان کمک خواهد نمود. اگر داده هایی که در سازمان وجود دارد؛ این ویژگی ها را نداشته باشد؛ داده ها بی فایده وحتی مضر می باشند. بنابراین سازمان ها و کسب وکارها باید به منظور افزایش کیفیت داده و اطلاعات، اقدام به مدیریت داده هایشان بنمایند. سازمان ها باید چرخۀ داده ها را به خوبی مدیریت کنند و این مسئله منجر به دستیابی شرکت به اهدافش می شود. از طرفی داده های باکیفیت ریسک تصمیم گیری را پایین می آورد و مدیران بر اساس داده های صحیح تصمیم گیری می نمایند که این مسئله برای خیلی از سازمان ها و شرکت ها پوشیده است و آن ها داده های نامناسب را تبدیل به اطلاعات می کنند و این اطلاعات ناصحیح منجر به تصمیم گیری های نابه جا و در نهایت زوال سازمان می شود [1].
2. اهمیت داده برای کسب و کارهای امروزی

داده ها اساساً حقایق ساده و آمار جمع آوری شده از طیف فعالیت های یک کسب وکار است. داده ها به تنهایی برای کسب وکار ها معنایی ندارد؛ بلکه این داده ها باید در قالب گزارش هایی تفسیری مورد استفاده قرار گیرد. تفسیر داده ها برای کسب وکار می تواند پاسخگوی سؤال های ذیل باشد:
    1. تعداد مشتریان کسب وکار چقدر است؟
    2.چه تعداد از این مشتریان فعال هستند؟
    3.میزان ارزش هر مشتری برای کسب وکار چقدر است؟ [2].
داده ها در کسب وکار می تواند برای اندازه گیری عملکرد، بررسی کیفیت، بهینه سازی فعالیت ها و .. مورد استفاده قرار گیرد. داده ها هیچ وقت دروغ نمی گویند و این اعداد می توانند مشخص کنند که کسب وکار شما چقدر در مسیر اصلی در حال حرکت است و چقدر از اهداف انحراف وجود دارد [3].

3. تفاوت بین داده و اطلاعات
تفاوت هایی بین داده و اطلاعات وجود دارد. داده ها حقایق خام است؛ در حالی که اطلاعات داده های تفسیرشده ای است که برای کسب وکار معنی دارد و کسب وکار را در گرفتن تصمیم های کارا، کمک می نماید. البته ارزش اطلاعات نه تنها در اطلاعات نهفته است؛ بلکه از فعالیت هایی است که از اطلاعات بوجود می آید و کسب وکار را در دستیابی به اهدافش یاری می رساند [2]. در مورد جمع آوری داده ها همیشه بر این مسئله تأکید می شود که کسب وکارها باید داده هایی را جمع آوری کنند که در راستای اهداف آن کسب وکار بعد از تفسیر، مثمر ثمر باشد. زمانی که شما داده های مرتبط در اختیار دارید می توانید فرضیه های خود را بسنجید و در نهایت می توانید یک استراتژی قوی و قابل اندازه گیری ایجاد کنید و آن را به کار ببرید [3]. 

4. نتیجه گیری
در حال حاضر از داده ها به عنوان مهمترین دارایی هر سازمان یا شرکتی یاد می شود. البته باید یاد آور شد که کیفیت و مدیریت داده ها نیز امر حیاتی است. اگر داده ها از ویژگی های خوبی برخوردار با شد می تواند منجر به بهبود کارایی و اثربخشی تصمیمات شود. از طرفی کنترل و نظارت بر امور شرکت را تسهیل می نماید که مدیران امروزی با توجه به مشغله هایی که در زمینه های مختلف دارند و اهمیت سرعت تصمیم گیری در تمامی حوزه های مدیریتی شان، داشتن اطلاعات مناسب از داده های با کیفیت را برایشان حیاتی نموده است.

منابع
1. رینگلید. (2012). اهمیت مدیریت داده برای شرکت ها، قابل مشاهده در: https://www.ringlead.com/blog/the-importance-of-data-management-in-companies/
2. سریانی، اندرو. (2017). اهمیت داده و اطلاعات در کسب وکار، قابل مشاهده در:https://www.dcode.com.au/blog/the-importance-of-data-and-information-in-business
3. پورسل، کلسی. (2017). هفت دلیل برای اینکه داده های مرتبط برای سازمان شما اهمیت دارد، قابل مشاهده در:http://www.demandzen.com/7-reasons-why-relevant-data-important-your-organization/

 

مقاله ها