026-32531283
support@modiranbrooz.com

جابونینگ

جابونینگ

جابونینگ

جزئیات

مداخلۀ دولت در فعالیت های بازرگانی به صورت غیررسمی و بدون اینکه هیچ اساس قانونی داشته باشد را جابونینگ می گویند. دولت ها از این گونه مداخله های استفاده می کنند که جلوی فعالیتی هر چند قانونی که تصور می شود که در جهت خلاف منابع و یا اهداف آن ها است را بگیرند.

15 مرداد 1397
مداخلۀ دولت در فعالیت های بازرگانی به صورت غیررسمی و بدون اینکه هیچ اساس قانونی داشته باشد را جابونینگ1 می گویند. دولت ها از این گونه مداخله های استفاده می کنند که جلوی فعالیتی هر چند قانونی که تصور می شود که در جهت خلاف منابع و یا اهداف آن ها است را بگیرند.
اتحادیۀ اروپا پس از یکسال جلسات مداوم در توکیو برای صادرات اتومبیل ژاپن به اروپا، سهمیه ای را قائل شد که ژاپن به صورت داوطلبانه از سال 1992 تا 1997 بپذیرد. بر اساس این سهمیه، ژاپن اجازه یافت که صادرات اتومبیل خود را به اروپا از 9/4 درصد بازار اروپا به 18/7 درصد در سال 1997 برساند (که ده درصد آن از کارخانه های ژاپنی در بریتانیا و اسپانیا و 8/7 درصد از ژاپن تأمین شود) پس از سال 1997 بازار اروپا کاملاً به روی ژاپنی ها باز خواهد بود. در واقع این اقدام توسط اتحادیۀ اروپا به تولیدکنندگان اروپایی شش سال زمان داد، تا خود را برای رقابت در بازار آزاد آماده نماید.

پانویس
1. Jawboning

منبع
اسماعیل پور، حسن. (1390). مدیریت بازاریابی بین المللی، تهران: نشر نگاه دانش.
 

مقاله ها