026-32531283
support@modiranbrooz.com

بنچ مارکینگ

بنچ مارکینگ

بنچ مارکینگ

جزئیات

به طور معمول یک شرکت باید برای بهبود محصولاتش آن ها را با محصولات رقبایی که برتری دارند مقایسه کند و پس از شناخت شکاف و فاصلۀ کیفی این دو محصول در جهت بهبود و بهسازی محصول خود اقدام کند. بنابراین بنچ مارکینگ یا بنچ مارک کردن عبارت است از: " فرایند مستمر مقایسه کالاها، خدمات و فرایندهای یک شرکت با رقبا و یا شرکت های رهبر در سایر صنایع برای دست یافتن به روش هایی جهت بهبود کیفیت و عملکرد".

9 بهمن 1397
به طور معمول یک شرکت باید برای بهبود محصولاتش آن ها را با محصولات رقبایی که برتری دارند مقایسه کند و پس از شناخت شکاف و فاصلۀ کیفی این دو محصول در جهت بهبود و بهسازی محصول خود اقدام کند. بنابراین بنچ مارکینگ یا بنچ مارک کردن عبارت است از: " فرایند مستمر مقایسه کالاها، خدمات و فرایندهای یک شرکت با رقبا و یا شرکت های رهبر در سایر صنایع برای دست یافتن به روش هایی جهت بهبود کیفیت و عملکرد".
بنچ مارک کردن یک گروه از محصولات می تواند در چهار زمینۀ اصلی صورت گیرد:
1. تمرکز بروی مورد خاصی مانند: تقسیم بازار، مشخصات فنی محصول و سطح ارائه خدمت.
2. ارزش نسبی: یعنی درک استفاده نهایی محصول به منظور افزودن ارزش به آن.
3. تسلط بر بازار: مانند سهم بازار و برگشت سرمایه نسبی.
4. نگاه جامع: بهبود جریان اطلاعات و محصول فیزیکی.
به طور معمول یک شرکت باید برای بهبود محصولاتش آن ها را با محصولات رقبایی که برتری دارند مقایسه کند و پس از شناخت شکاف و فاصلۀ کیفی این دو محصول در جهت بهبود و بهسازی محصول خود اقدام کند. بنابراین بنچ مارکینگ یا بنچ مارک کردن عبارت است از: " فرایند مستمر مقایسه کالاها، خدمات و فرایندهای یک شرکت با رقبا و یا شرکت های رهبر در سایر صنایع برای دست یافتن به روش هایی جهت بهبود کیفیت و عملکرد".
بنچ مارک کردن یک گروه از محصولات می تواند در چهار زمینۀ اصلی صورت گیرد:
1. تمرکز بروی مورد خاصی مانند: تقسیم بازار، مشخصات فنی محصول و سطح ارائه خدمت.
2. ارزش نسبی: یعنی درک استفاده نهایی محصول به منظور افزودن ارزش به آن.
3. تسلط بر بازار: مانند سهم بازار و برگشت سرمایه نسبی.
4. نگاه جامع: بهبود جریان اطلاعات و محصول فیزیکی.


منبع
اسماعیل پور، حسن. (1390). مدیریت بازاریابی بین المللی، تهران: نشر نگاه دانش.
 

مقاله ها