026-32531283
support@modiranbrooz.com

اینکوترمز

اینکوترمز

اینکوترمز

جزئیات

اینکوترمز که اتاق بازرگانی بین المللی برای نخستین بار آن را در سال 1936 منتشر کرده است، متداول ترین مجموعه استانداردی است که وظایف فروشنده و خریدار در یک قرارداد فروش کالا در ده زمینه از جمله تهیه کالا، پرداخت قیمت، انعقاد قراردادهای حمل و بیمه، انجام تشریفات گمرکی و تهیه گواهی ها و اسناد مورد نیاز در حوزه تحویل کالا را توصیف می کند.

21 تیر 1397
اینکوترمز
اقتصاد جهانی بیش از هر زمانی در گذشته برای فعالیت های بازرگانی امکان دسترسی گسترده تری را به بازارهای جهانی فراهم کرده است. کالاها در کشورهای بیشتری و به مقدار زیادتری و با تنوع فراوان تری به فروش می رسند. اما به موازات افزایش حجم و پیچیدگی فروش های بین المللی چنانچه قراردادهای فروش به نحو مناسبی تنظیم نشوند، احتمال بروز سوء تفاهمات و اختلافات پرهزینه بیشتر می شود.
اینکوترمز که اتاق بازرگانی بین المللی برای نخستین بار آن را در سال 1936 منتشر کرده است، متداول ترین مجموعه استانداردی است که وظایف فروشنده و خریدار در یک قرارداد فروش کالا در ده زمینه از جمله تهیه کالا، پرداخت قیمت، انعقاد قراردادهای حمل و بیمه، انجام تشریفات گمرکی و تهیه گواهی ها و اسناد مورد نیاز در حوزه تحویل کالا را توصیف می کند. اصطلاحات این مجموعه بر اساس توافق متعاملین به صورت جزئی از قرارداد فروش درمی آید و وظایف آنان در زمینه های اشاره شده طبق استانداردهای تعریف شده تعیین می شود تا به این ترتیب از برداشت ها و تفاسیر مختلف اجتناب و در نتیجه از بروز مشکلات حقوقی احتمالی در اجرای قرارداد جلوگیری شود.
طرفین قرارداد می توانند اینکوترمز را به عنوان مبنای کلی قرارداد خود بپذیرند، بدون این که شکل قرارداد تأثیری بر این امر داشته باشد. آن ها همچنین ممکن است بنا به توافق فی مابین تغییراتی در اینکوترمز انتخابی به عمل آورند و آن را با فعالیت تجاری ویژه و نیازها و انتظارات خود منطبق گردانند. اما در هر حال باید توجه کرد که افزایش وظایف فروشنده یا برعکس، خریدار نباید به گونه ای باشد که ویژگی های اصلی اینکوترمز موردنظر را خدشه دار سازد.
اینکوترمز به رغم استاندارد کردن وظایف متعاملین در حوزه تحویل کالا، برخی تحولات مهم در قرارداد فروش، به ویژه حمل و فصل اختلافات را در بر نمی گیرد و لذا لازم است در این زمینه توافق جداگانه ای در قرارداد صورت گیرد تا بر پایه آن بتوان به سازوکارهای حل اختلاف در اتاق بازرگانی بین المللی توسل جست یا این که چگونگی برخورد با موضوع را به بعد از بروز اختلاف موکول کرد.
قانون حاکم برقرارداد فروش نیز یکی دیگر از این مقولات مسکوت در اینکوترمز است که موضوع پراهمیت انتقال مالکیت کالا بر اساس آن تعیین تکلیف می شود. اینکوترمز از سال بوجود آمدنش شامل تجدید نظرهایی در سال های 1953، 1967، 1976، 1980، 1990، 2000، 2010 و 2014 بوده است.


منبع
طارم سری، مسعود. (1390). اینکوترمز 2010، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

 

مقاله ها