026-32531283
support@modiranbrooz.com

رفتار سازمانی

رفتار سازمانی

رفتار سازمانی

جزئیات

رفتار سازمانی یکی از دانش های میان رشته ای است که مطالعه رفتار فرد، گروه و سازمان را بر عهده دارد و در سال های نخستین دهۀ 1960 میلادی ظهور کرد. این دانش میان رشته ای از یافته های روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، مردم شناسی، روانشناسی بالینی، مهندسی صنعتی، علم سیاست، اقتصاد و تاریخ بهره می گیرد.

10 مرداد 1397
رفتار سازمانی یکی از دانش های میان رشته ای است که مطالعه رفتار فرد، گروه و سازمان را بر عهده دارد و در سال های نخستین دهۀ 1960 میلادی ظهور کرد. این دانش میان رشته ای از یافته های روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، مردم شناسی، روانشناسی بالینی، مهندسی صنعتی، علم سیاست، اقتصاد و تاریخ بهره می گیرد. بیشترین سهم روانشناسی در شناخت رفتار فردی یا سطح تجزیه و تحلیل فرد بوده است، در حالی که رشته های دیگر به شناخت مفاهیم کلان مانند فراگردهای گروهی و سازمانی کمک کرده اند.
روانشناسان با مطالعه و تلاش به شناخت رفتار فرد می پردازند. نظریه پردازان یادگیری و شخصیت، روانشناسان بالینی و از همه بیشتر روانشناسان صنعتی و سازمانی به علم رفتار کمک کرده اند. روانشناسان سازمانی و صنعتی پیش از این به موضوعات خستگی، بی حوصلگی و سایر عوامل مربوط به شرایط کاری که می تواند مانع عملکرد بهتر شود می پرداختند. اما به تازگی به موضوعات یادگیری، ادراک، شخصیت، کارآموزی، رهبری اثربخش، نیازها و عوامل انگیزشی، رضایت شغلی، فراگرد های تصمیم گیری، ارزیابی عملکرد، نگرش سنجی، فنون گزینش کارکنان، طراحی شغل و تنیدگی نیز توجه نشان می دهند. در حالی که روانشناسان توجه خود را بر فرد متمرکز کرده اند؛ جامعه شناسان بر سیستم اجتماعی که در آن افراد نقش های گوناگونی را ایفا می کنند، تأکید دارند. به عبارت دیگر جامعه شناسان افراد را در رابطه با دیگران مطالعه می کند.
جامعه شناسان از طریق مطالعه رفتار گروه در سازمان بویژه سازمان های رسمی و پیچیده، بیشترین سهم را در دانش رفتار سازمانی دارند. زمینه هایی از رفتار سازمانی که جامعه شناسان سهم ارزشمندی در آن دارند عبارت است از: پویایی گروه، فرهنگ سازمانی، نظریه و ساختار سازمانی های رسمی، فناوری سازمانی، بوروکراسی، ارتباطات، قدرت، تضاد و رفتار میان گروهی. روانشناسان اجتماعی که خود علمی میان رشته ای است و مفاهیمی از روانشناسی و جامعه شناسی را با هم تلفیق می کند بر تأثیر رفتار افراد بر یکدیگر تمرکز دارد. یکی از زمینه های عمده ای که بسیار مورد مطالعه روانشناسان اجتماعی قرار گرفته، تغییر است. آن ها چگونگی ایجاد تغییر و کاهش موانع را برای پذیرش تغییر بررسی کرده اند. گذشته از این، روانشناسان اجتماعی سهم عمده ای دارند در زمینۀ اندازه گیری، شناخت و تغییر نگرش ها، الگوهای ارتباطی، یافتن راه های که با فعالیت گروهی بتوان نیازهای فردی را برطرف کرد و فراگردهای تصمیم گیری گروهی. 
مردم شناسان برای شناخت انسان ها و فعالیت های آنان جوامع را بررسی می کنند؛ برای مثال مطالعۀ آنان روی فرهنگ ها و محیط ها به مدیران کمک می کند تا تفاوت در ارزش های اساسی، نگرش ها و رفتار میان افراد از کشورهای گوناگون و در سازمان های مختلف را بشناسند. شناخت امروز ما از فرهنگ سازمانی، محیط های سازمانی و تفاوت های فرهنگ های ملی، بیشتر حاصل کار مردم شناسان یا کسانی است که روش آن ها را به کار می گیرند. دانشمندان علم سیاست رفتار افراد و گروه ها را در محیط سیاسی مطالعه می کنند. مدیریت تضاد، توزیع قدرت و چگونگی سوء استفاده از قدرت برای منافع فردی، عناوینی هستند که به دانش رفتار سازمانی کمک می کنند.
 
منبع
رضائیان، علی. (1387). مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران: انتشارات سمت.

مقاله ها