026-32531283
support@modiranbrooz.com

توسعه کسب و کارهای کارآفرین

توسعه کسب و کارهای کارآفرین

توسعه کسب و کارهای کارآفرین

جزئیات

این واقعیت که در نوشته های اولیه علم اقتصاد، تناسب قابل ملاحظه ای میان اقتصاد توسعه و علم اقتصاد به معنای عام وجود داشت، به ویژه، در بستر بررسی ماهیت "مفهوم توسعه" جالب توجه است.

2 تیر 1398
این واقعیت که در نوشته های اولیه علم اقتصاد، تناسب قابل ملاحظه ای میان اقتصاد توسعه و علم اقتصاد به معنای عام وجود داشت، به ویژه، در بستر بررسی ماهیت "مفهوم توسعه" جالب توجه است. از قدیم الایام توجه به مسائل مربوط به توسعه، یکی از ژرفترین انگیزه ها برای پیگیری اقتصاد در معنای عام آن بوده است و به هنگام تحقیق دربارۀ جزئیات مربوط به مفهوم توسعه، این شالوده کلی اقتصاد توسعه را باید به ذهن سپرد. فهمیدن این موضوع که چرا مفهوم توسعه تا این حد برای اقتصاد به معنای عام، ضروری است چندان مشکل نیست. البته، مسائل علم اقتصاد، موضوعات کمی و منطقی را در بر می گیرند و بسیاری از آن ها بدون شک نوعی مهندسی محسوب می شوند. از سوی دیگر، موفقیت هر کدام از موارد کمی و کیفی در نهایت به تأثیر آن ها در زندگی بشر بستگی دارد. بهبود شرایط زندگی آشکارا باید (اگر نه تنها هدف) یکی از اهداف کل فعالیت اقتصادی باشد و این ارتقای شرایط، جزء لاینفک مفهوم توسعه به شمار می رود. البته اگرچه ممکن است مسائل محاسباتی و مهندسی دخیل در بهبود شرایط زندگی در کشورهای فقیر و در حال توسعه بسیار متفاوت از کشورهای ثروتمند و توسعه یافته باشد، اما مشترکات بسیاری در فعالیت های مربوط در هر دو به چشم می خورد. نخستین موضوع در امر توسعه، تأکید بر اهداف توسعه، نه فقط در اقتصاد توسعه که در اقتصاد به معنای عام آن نیز پر اهمیت است [1].
 
صاحبان کسب و کارها به عنوان عاملی که یکی از مهمترین قسمت کسب و کار یعنی مدیریت کسب و کار را بر عهده دارند، داراي نقش و جایگاه بالایی هستند. در این راستا، توجه به نیازها و مشکلات آنها و نیز جلب رضایتمندي آنان از خدمات، می تواند نقش مهمی در توسعه کسب وکارهاي مذکور داشته باشد. سازمان هاي عصر حاضر ناگزیرند براي بقاي خود به کیفیت محصولات و خدمات خود توجه نمایند تا از این طریق بتوانند مشتریان فعلی خود را راضی نگه دارند، مشتریان جدیدي را جذب نمایند و منابع درآمدي خود را تضمین و افزایش دهند. خدمات واژه پیچیده و داراي معانی مختلفی است و طیفی از خدمات شخصی تا خدمت به عنوان یک محصول را دربر میگیرد. خدمت فعالیت یا منفعتی است که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند که اساساً نامحسوس بوده و مالکیت چیزي را در برندارد. نتیجه ممکن است محصول فیزیکی یا غیرمادي باشد [2].

با بهبود توسعۀ کارآفرینی در نهایت تعداد شرکت های راه اندازی شدۀ جدید و تعداد اختراعات ثبت شده توسط شرکت های نوآور در یک کشور یا منطقه افزایش می یابد. محدودۀ اجرای سیاست های کارآفرینی 42 ماه بعد از راه اندازی در نظر گرفته می شود. شواهد نشان می دهد که شرکت های جدید در طول سه تا پنج سال اول کسب وکار بسیار آسیب پذیرند و بعد از دو سال اول، شانس بقای یک شرکت بهبود می یابد. در طول این دورۀ اولیه، لازم است کارآفرینان تا حدود زیادی از مشاورۀ تخصصی، شبکه ها و سایر منابع سود ببرند. هم چنین شرکت های دارای رشد بالا اغلب مسیر رشدشان را در سال های اولیۀ پیشرفت آغاز می کنند و سیاست های کارآفرینی بایستی به رفع موانع در همان سال های اول کمک کنند. نتایج توسعۀ کارآفرینی می تواند در دوبخش کوتاه مدت و بلندمدت بررسی می شود. توسعۀ کوتاه مدت شامل تأسیس شرکت های جدید و غیره است. با تحقق اهداف کوتاه مدت بستر لازم برای توسعۀ پایدار و بلندمدت شامل بهبود رشد اقتصادی، کاهش اقتصاد زیر زمینی و افزایش عدالت اجتماعی فراهم می شود [3].


واژه های مرتبط: ایده در کارآفرینی چیست، مدل توسعه کسب و کار، طرح توسعه کسب و کار، مثال برای کارآفرینی، کارآفرینی کسب و کار، کارآفرینی در ایران، مراحل توسعه کسب و کار، شرح وظایف توسعه کسب و کار
 
منبع
[1]. سرکسیان، شاکه، گودرزی، علی. (1386). مفهوم توسعه، مجله راهبرد، ترجمه: شاکه سرکسیان و علی گودرزی،12، 157-184.
[2]. ايماني، بابک، ورمزياري، حجت، اسدي، علي. (1396). تحليل رضايت مندي صاحبان کسب و کارهاي روستايي شهرستان ملکاناز خدمات توسعه کسب وکار، تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران)، 48(2)، 323-332.
[3]. داوري، علي، رمضان پورنرگسي، قاسم، افراسيابي، راحله، داوري، الهه. (1397).تأثیر سیاست های کارآفرینی و محیط کسب وکار بر توسعه ی کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، 11(2)، 321-338.
 
 
 

مقاله ها