026-32531283
support@modiranbrooz.com

تصمیم گیری دربارۀ بودجه تبلیغ

تصمیم گیری دربارۀ بودجه تبلیغ

تصمیم گیری دربارۀ بودجه تبلیغ

جزئیات

مدیریت هنگام تعیین بودجۀ تبلیغ باید 5 عامل زیر را مورد توجه قرار دهد:

4 بهمن 1397
مدیریت هنگام تعیین بودجۀ تبلیغ باید 5 عامل زیر را مورد توجه قرار دهد:
1. مرحله ای که محصول در چرخۀ زندگی در آن قرار گرفته است:
اصولاً باید بودجۀ محصولات جدید بیشتر باشد تا شرکت بتواند مشتریان را آگاه سازد و به آنان امکان دهد که محصول جدید را بیازمایند. محصولاتی که جدید نباشند نیاز به بودجۀ کمتری دارند و مقدار آن به صورت درصد کمتری از فروش تعیین می شود.
2. سهم بازار:
محصولاتی که دارای سهم بالایی از بازار باشند نیاز به بودجۀ تبلیغاتی کمتری دارند (از نظر درصد فروش با هدف حفظ سهم بازار). اگر شرکت بخواهد بر سهم بازار خود بیفزاید ناگزیر است برای تبلیغات مبلغ بیشتری هزینه کند. اگر سهم بازار شرکت کم باشد در ازای هر مصرف کننده (برای کسب سهم بیشتری از بازار) باید مبلغ بیشتری هزینه نماید، در مقایسه با حالتی که شرکت برای محصول خود سهم بیشتری از بازار دارد.
3. رقابت شدید:
در بازاری که تعداد زیادی محصول (با نام ها و نشان های تجاری مختلف) رقابت می کنند و هزینه های تبلیغ هم زیاد است، یک محصول با نام و نشان تجاری خاص باید بیشتر تبلیغ کند تا صدای شرکت به گوش مشتریان و مصرف کنندگان نهایی برسد. بدیهی است برای هر محصول با نام ونشان تجاری خاص (حتی در حالتی که رقابت هم شدید نباشد) باید مبلغ زیادی برای تبلیغ صرف کرد.
4. تکرار تبلیغ:
تکرار برای رساندن پیام های پیاپی شرکت به مصرف کنندگان می تواند اثر شدید بر بودجۀ تبلیغ داشته باشد.
5. جایگزین بودن محصول:
محصولاتی با نام ونشان تجاری، در طبقۀ کالاهای مصرفی (سیگار و نوشابه) نیاز به تبلیغ زیادی دارند تا تصویری متفاوت (در ذهن مصرف کنندگان) خلق کنند. همچنین هنگامی که محصول بتواند منافعی خاص نصیب مصرف کننده سازد یا دارای ویژگی های متمایز باشد باید در این باره تبلیغ کرد و این تبلیغ هم اهمیت زیادی دارد.


منبع

کاتلر، فیلیپ.(1387). مبانی مدیریت بازاریابی، (ترجمه: علی پارسائیان)، تهران: انتشارات ترمه.


 

مدیران به روز شما را به روز نگه می داردمقاله ها