026-32531283
support@modiranbrooz.com

جوامع برند

جوامع برند

جوامع برند

جزئیات

برندها، سامانه آغازین و واسطه میان خریدار و فروشنده هستند. رسانه های اجتماعی، ابزاری کلیدی هستند تا برندها بتوانند مشتریان موجود و بالقوه خود را گرد هم آورده و محیطی خلق شود که پیوند میان مشتریان و برند ایجاد شده و راه های جدیدی برای تقویت این روابط کشف شود.

17 تیر 1398
برندها، سامانه آغازین و واسطه میان خریدار و فروشنده هستند. رسانه های اجتماعی، ابزاری کلیدی هستند تا برندها بتوانند مشتریان موجود و بالقوه خود را گرد هم آورده و محیطی خلق شود که پیوند میان مشتریان و برند ایجاد شده و راه های جدیدی برای تقویت این روابط کشف شود. امروزه مفهوم جامعه برند، با رسانه گره خورده است. جامعه برند، مفهومی است که دیدگاه جدیدی را در زمینه رابطه مشتریان و یک برند خاص معرفی می کند؛ که نه تنها رابطه میان یک برند و مشتری را به صورت منفرد در نظر می گیرد، بلکه به عنوان رابطه هایی که همکاری و تعامل میان مشتریان را در یک گروه خاص را پوشش می دهد نیز در نظر گرفته می شود.

این جوامع برند وظایف مهمی را به نمایندگی از برند انجام می دهند. به عنوان مثال جوامع برند، به اشتراک گذاری اطلاعات، تداوم تاریخ و فرهنگ برند و ارائه کمک به مصرف کنندگان را پوشش می دهند. همچنین ساختار جوامع برند، ساختار اجتماعی روابط مشتری-بازاریاب را حمایت می کند و تا حد زیادی وفاداری مشتری را تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش های صورت گرفته نشان داده است که یکی از عملکردهای اصلی جامعه برندی، وفادار کردن مشتریان به برند است. گرچه علی رغم گسترش پژوهش های انجام شده مبتنی بر برند در رسانه های اجتماعی، هنوز مشخص نیست که در جوامع برندی وفادار شدن به برند چگونه رخ می دهد [1].

يكي از محيط هاي مناسب براي پاسخ به نياز بازاريابان، رسانه هاي اجتماعي و به خصوص جوامع برندي است. محبوبيت زياد و مزاياي بالقوة رسانة اجتماعي، همچنين دسترسي آسان و گسترده، كاهش هزينة ادراك و كارايي بالا در ارتباطات، شركت هاي بسياري را به شركت در چنين فضاهايي ترغيب مي كند. از طرفي بازاريابان بسيار مشتاق اند دربارة جوامع برندي بيشتر بدانند؛ آنها را تسهيل كرده و سازماندهي كنند. جوامع برندي شامل يك سري ارتباطات ميان علاقه مندان به يك برند است. دلايل اين علاقه و اشتياق به جوامع برندي به سبب مزاياي فراوان آن هاست، كه شامل آگاهي يافتن دربارة ادراك مشتريان از محصولات جديد عرضه شده، اقدامات رقابتي، حداكثر كردن فرصت ها براي جلب و جذب همكاري نزديك با مشتريان بسيار وفادار به برند، تأثيرگذاري بر اقدامات و ارزيابي هاي افراد، اشاعة سريع اطلاعات و مهم تر از همه جذب مشتريان وفادار مي شود [2].


منابع
[1]. سرکسیان، شاکه، گودرزی، علی. (1386). مفهوم توسعه، مجله راهبرد، ترجمه: شاکه سرکسیان و علی گودرزی،12، 157-184.
[2]. حسینی، الهه، کلاته سفیری، معصومه. (1395). طراحی مدل تأثیر جوامع برندی مبتنی بر رسانه های اجتماعی بر شیوه های ارزش آفرینی، اعتماد و وفاداری به برند، مدیریت ورزشی، 8(6)، 907-921.

 
 

مقاله ها