026-32531283
support@modiranbrooz.com

بازاريابی رسانه های اجتماعی

بازاريابی رسانه های اجتماعی

بازاريابی رسانه های اجتماعی

جزئیات

بازاريابی رسانه های اجتماعی شامل تلاشی برای استفاده از رسانه های اجتماعی برای متقاعد کردن مصرف کنندگان يک شرکت، برای استفاده از محصولات و يا خدمات ارزشمند می باشد. هدف اصلی بازاريابی رسانه های اجتماعی ايجاد يک کسب و کار بر پايه مشتری مداری و اعتبار يک شرکت به منظور توسعه و مديريت کاری می باشد.

13 اسفند 1397
بازاريابی رسانه های اجتماعی شامل تلاشی برای استفاده از رسانه های اجتماعی برای متقاعد کردن مصرف کنندگان يک شرکت، برای استفاده از محصولات و يا خدمات ارزشمند می باشد. هدف اصلی بازاريابی رسانه های اجتماعی ايجاد يک کسب و کار بر پايه مشتری مداری و اعتبار يک شرکت به منظور توسعه و مديريت کاری می باشد. مشکل اصلی در بازاريابی رسانه های اجتماعی در چشم انداز کسب و کار می باشد. بازاريابی رسانه های اجتماعی فوق العاده زمان بر است. رقابت در بازاريابی رسانه های اجتماعی در طول زمان در حال گسترش و توسعه می باشد. در حالی که شرکت های بزرگی در خصوص کسب و کار همانند دل، مايکروسافت و اچ پی به طور موثر از بازاريابی رسانه های اجتماعی استفاده می کنند و اين شرکت ها بودجه ای را نیز به اين موضوع اختصاص می دهند و تعداد زيادی از کارکنان را در اين خصوص تعلیم می دهند، اما در رقابت بازاريابی رسانه های اجتماعی شرکت های کوچک چنین منابعی را ندارند. بازاريابی رسانه های اجتماعی، يک استراتژی بازاريابی اينترنتی می باشد که باعث سازمان در کسب و کار می گردد آن هم به طرق سايت های اينترنتی، فیلم ها و تعامل با جامعه هدف. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که تنها مزايايی برای بازاريابی رسانه های اجتماعی وجود دارد، بلکه معايبی و محاسنی در همه ابعاد زندگی نیز همانند بازاريابی رسانه های اجتماعی نیز وجود دارد [1].
در سال هاي اخیر، رشد رسانه هاي اجتماعی و افزایش استفاده از آن ها توسط مشتریان، باعث شده تا این رسانه ها به یک ابزار استثنایی براي ارتباط شرکت با مصرف کنندگان و انجام بازاریابی تبدیل شوند؛ بنابراین اینجاست که اصطلاح بازاریابی رسانه های اجتماعی مطرح می شود. بازاریابی رسانه های اجتماعی را می توان به عنوان تلاشی برای استفاده از این رسانه ها به منظور متقاعد کردن مصرف کنندگان با استفاده از کالاها  و خدمات یک شرکت، تعریف نمود. هدف اصلی بازاریابی رسانه هاي اجتماعی، ایجاد یک کسب وکار بر پایه مشتري مداري و اعتبار یک شرکت به منظور توسعه و مدیریت کاري می باشد. در بازاریابی رسانه هاي اجتماعی، شرکت تمرکز اصلی خود را بیشتر روي دیده شدن با استفاده از تکنیک هاي متفاوت قرار می دهد؛ زیرا در بازاریابی به شیوه سنتی، پیام بازاریابی توسط بسیاري از دریافت کنندگان به علل مختلف، نادیده گرفته می شود. قدرت رسانه هاي اجتماعی، نهفته در طبیعت ویروسی آن ها می باشد. این ویژگی به انتشارگسترده پیام هاي بازاریابی کمک می کند. علاوه بر این می توان، از اطلاعات تولیدشده توسط کاربر در این رسانه ها، به منظور تدوین استراتژي هاي بازاریابی بهره برد؛ به عبارت دیگر، کاربران با انتشار عقاید و نظرات خود در خصوص محصولات شرکت، تأثیر ویژه اي بر تصمیم گیري سایر افراد، جهت انتخاب یک محصول دارند [2].
 

منابع
1. عقیلی، وحید، عراقی، مرتضی. (1394). رسانه های اجتماعی، چیستی، کارکردها و چالش ها، مطالعات توسعه اجتماعی، 8(1)، 21-36.
2. دانایی، ابوالفضل، معین، مسلم. (1396). بررسي تاثير استراتژي رسانه هاي اجتماعي بر استراتژي بازاريابي رسانه هاي اجتماعي و عملکرد سازماني فروشگاه هاي زنجيره اي، پژوهش های مدیریت راهبردی، 23(66)، 111-141.

 

مقاله ها