026-32531283
support@modiranbrooz.com

اهمیت تحقیقات بازاریابی

اهمیت تحقیقات بازاریابی

اهمیت تحقیقات بازاریابی

جزئیات

کیفیت تصمیمات بازاریابی به اطلاعات بستگی دارد که در دسترس مدیر بازاریابی است. اولین وظیفۀ تحقیقات بازاریابی ارائه اطلاعاتی برای تصمیم گیری است. آن مدیر بازاریابی که نمی داند چگونه تحقیقات بازاریابی را ارزیابی کند مانند مدیر شرکتی است که از درک سود و زیان ناتوان باشد. اهمیت تحقیقات بازاریابی در چند دهۀ گذشته به سرعت افزایش یافته است. نقشی که تحقیقات بازاریابی در سازمان ها دارد و همچنین اهمیتی که سازمان ها به این نقش می دهند، در سازمان های مختلف متفاوت می باشد. برخی از این سازمان ها تحقیقی را در دوره ای کوتاه مدت انجام می دهند، برخی به آن توجهی ندارند و بعضی دیگر نقش و مسئولیت گسترده ای برای آن قائلند و به بخش بازاریابی به منزلۀ مرکز جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیری می نگرند. به این قبیل تحقیقات با این نگرش، تحقیقات بازاریابی می گویند.

8 بهمن 1397
کیفیت تصمیمات بازاریابی به اطلاعات بستگی دارد که در دسترس مدیر بازاریابی است. اولین وظیفۀ تحقیقات بازاریابی ارائه اطلاعاتی برای تصمیم گیری است. آن مدیر بازاریابی که نمی داند چگونه تحقیقات بازاریابی را ارزیابی کند مانند مدیر شرکتی است که از درک سود و زیان ناتوان باشد. اهمیت تحقیقات بازاریابی در چند دهۀ گذشته به سرعت افزایش یافته است. نقشی که تحقیقات بازاریابی در سازمان ها دارد و همچنین اهمیتی که سازمان ها به این نقش می دهند، در سازمان های مختلف متفاوت می باشد. برخی از این سازمان ها تحقیقی را در دوره ای کوتاه مدت انجام می دهند، برخی به آن توجهی ندارند و بعضی دیگر نقش و مسئولیت گسترده ای برای آن قائلند و به بخش بازاریابی به منزلۀ مرکز جمع آوری اطلاعات برای تصمیم گیری می نگرند. به این قبیل تحقیقات با این نگرش، تحقیقات بازاریابی می گویند.
هدف از اطلاعاتی که برای تصمیم گیری جمع آوری می شود کاهش خطای تصمیم گیری و بهبود فرایند آن است؛ زیرا تصمیمات بهتر همیشه از اطلاعات بهتر بدست می آید. آن دسته از سازمان هایی که به نگرش بازاریابی اعتقاد دارند، تحقیقات بازاریابی را یک سیستم تحقیقاتی می دانند. این نگرش منابع و فعالیت های سازمان را به طور انسجام یافته ای بر نیازها و خواسته های مصرف کنندگان متمرکز می کند. اهمیت فزاینده نگرش بازاریابی بر نقش مهم تحقیقات بازاریابی در فرایند مدیریت بازاریابی دلالت دارد.
از مفهوم نگرش بازاریابی در بسیاری از سازمان های موفق استفاده شده است. اولین گروهی که از این فلسفه پیروی کردند؛ تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات مصرفی و صنعتی بودند. ولی اکنون این فلسفۀ مشتری گرا در بسیاری از سازمان های مالی (بانک ها)، صنعت سرگرمی (شهربازی ها، تئاترها و تولیدکنندگان فیلم های سینمایی)، بیمارستان ها، دانشگاه ها، موزه ها و اداره های دولتی نیز رواج یافته است. سازمان ها برای فروش محصولات و عرضۀ خدمات خود در کشورهای پیشرفته از تحقیقات بازاریابی استفاده می کنند و به همین دلیل، باید بیش از پیش به نقش و ماهیت تحقیقات بازاریابی توجه شود. نمونه های بیشماری از تحقیقات بازاریابی در شرکت های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی وجود دارد که می توان از آن ها به عنوان الگوی های خوبی برای شرکت های ایرانی استفاده کرد. مطالعات گروه های کانون، آزمایش بازار در آزمایشگاه ها، مطالعات مربوط به مفهوم محصول، آزمایش محصول، آزمودن آگهی و ... به طور گسترده ای انجام می شود. در منو سایت بخش گزارش های مدیریتی - تحقیقات بازاریابی نمونه گزارش هایی در صنایع مختلف قابل مشاهده می باشد.
 
 
منبع

ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید، روستا، احمد. (1388). تحقیقات بازاریابی، تهران: انتشارات سمت.
 

مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد

مقاله ها