026-32531283
support@modiranbrooz.com

استراتژی های تبلیغات بین المللی

استراتژی های تبلیغات بین المللی

استراتژی های تبلیغات بین المللی

جزئیات

برای تشخیص اینکه کدام یک از استراتژی های یاد شده در بازارهای بین المللی مؤثرتر هستند، شرکت ها باید بازارها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در برخی از بازارها امکان استفاده بهینه از استراتژی کشش ممکن است به دلیل نبودن رسانه مناسب وجود نداشته باشد. در این حالت باید بیشتر به استراتژی رانش متکی شد و بیشتر از فروش شخصی استفاده نمود. از سوی دیگر محدودیت ها در استفاده از آگهی های تجاری باعث کندی فرایند پذیرش یک محصول جدید در بازار خارجی می گردد. بنابراین یک شرکت با توجه به این نوع محدودیت ها باید عمل کند، حتی این موضوع می تواند بر روی استراتژی ورود به بازار و یا فرایند انتخاب بازار اثر گذارد.

10 بهمن 1397
در استراتژی تبلیغات بین المللی، یک شرکت باید تعادلی بین استراتژی رانش و استراتژی کشش ایجاد نماید.
1) استراتژی رانش:
منظور از استراتژی رانش این است که محصول از طریق کانال توزیع به جلو رانده شود تا به دست مصرف کننده برسد. تولید کننده فعالیت های بازاریابی اش را که به طور عمده فروش شخصی و پیشبرد تجاری است متوجه افراد کانال توزیع می کند تا آن ها را تشویق به تهیه کالاهای مزبور و فروش به مصرف کننده نهایی بنماید. به طور کلی در این استراتژی بیشترین تأکید بر روی فروش شخصی است هر چند که این روش به دلیل دوجانبه بودن ارتباط روشی بسیار مؤثر است اما بسیار پرهزینه نیز می باشد. به دلیل پر هزینه بودن فروش شخصی برخی از تولیدکنندگان استفاده بیشتر از آگهی تجاری را ترجیح می دهند.
2) استراتژی کشش:
منظور از استراتژی کشش این است که تولیدکننده فعالیت های بازاریابی خود را که به طور عمده شامل آگهی تجاری و پیشبرد فروش می باشد، متوجه مشتری نهایی نماید تا آن ها را تشویق به خرید کند. اگر استراتژی کشش مؤثر باشد، در آن صورت مشتری متقاضی کالا از کانال توزیع می شود که آن ها نیز به نوبه خود کالا را از توزیع کننده تقاضا می کنند؛ به این ترتیب مشتری با تقاضای خود کالا را از طریق کانال توزیع بیرون می کشد. در استراتژی کشش به طور کلی از آگهی های تجاری به شکل گسترده ای استفاده می شود تا کالا و یا خدمت به فروش رسد. شرکت هایی که به تولید کالاهای مصرفی می پردازند برای دستیابی به بخش بزرگی از یک بازار بیشتر از این روش استفاده می کنند. استفاده از این استراتژی زمانی توصیه می شود که محصول به صورت گسترده ای توسط مصرف کنندگان مورد استفاده قرار گیرد، کانال توزیع بلند باشد، محصول زیاد پیچیده نباشد و روش خرید مردم بیشتر به صورت سلف سرویس باشد.
برای تشخیص اینکه کدام یک از استراتژی های یاد شده در بازارهای بین المللی مؤثرتر هستند، شرکت ها باید بازارها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در برخی از بازارها امکان استفاده بهینه از استراتژی کشش ممکن است به دلیل نبودن رسانه مناسب وجود نداشته باشد. در این حالت باید بیشتر به استراتژی رانش متکی شد و بیشتر از فروش شخصی استفاده نمود. از سوی دیگر محدودیت ها در استفاده از آگهی های تجاری باعث کندی فرایند پذیرش یک محصول جدید در بازار خارجی می گردد. بنابراین یک شرکت با توجه به این نوع محدودیت ها باید عمل کند، حتی این موضوع می تواند بر روی استراتژی ورود به بازار و یا فرایند انتخاب بازار اثر گذارد.

منبع
اسماعیل پور، حسن. (1390). مدیریت بازاریابی بین المللی، تهران: نشر نگاه دانش.
 

مقاله ها