026-32531283
support@modiranbrooz.com

استراتژی بازاریابی هوشمند

استراتژی بازاریابی هوشمند

استراتژی بازاریابی هوشمند

جزئیات

استراتژی بازاریابی هوشمند منبعی از اتاق فکر و یا چشمه ای از خلاقیت، نوآوری و دانش آفرینی است. می تواند یک نقش تکامل یافته مهمی را برای موفقیت سازمانی بازی کند. از یک طرف، می تواند الزامات و ضروریات مورد نیاز برای مزایای رقابتی پایدار و از سوی دیگر، عملکرد تجاری برتر را با استفاده از مزایای رقابتی پایدار از طریق دارایی های بازاریابی به همراه داشته باشد. به کارگیری دارایی های بازاریابی (از قبیل اطلاعاتی و رابطه ای)، استراتژی بازاریابی هوشمند برای مشتریان ارزش آفرینی کرده و در پی آن، آن ها را خرسند می کند. به عنوان یک نتیجه، مشتریان خرسند و راضی به شرکت بازگشت می کنند و موفقیت را برای سازمان رقم می زند.

10 اسفند 1397
استراتژی بازاریابی هوشمند منبعی از اتاق فکر و یا چشمه ای از خلاقیت، نوآوری و دانش آفرینی است. می تواند یک نقش تکامل یافته مهمی را برای موفقیت سازمانی بازی کند. از یک طرف، می تواند الزامات و ضروریات مورد نیاز برای مزایای رقابتی پایدار و از سوی دیگر، عملکرد تجاری برتر را با استفاده از مزایای رقابتی پایدار از طریق دارایی های بازاریابی به همراه داشته باشد. به کارگیری دارایی های بازاریابی (از قبیل اطلاعاتی و رابطه ای)، استراتژی بازاریابی هوشمند برای مشتریان ارزش آفرینی کرده و در پی آن، آن ها را خرسند می کند. به عنوان یک نتیجه، مشتریان خرسند و راضی به شرکت بازگشت می کنند و موفقیت را برای سازمان رقم می زند.
در عصر الکترونیک که بقا و حیات و نیز موفقیت سازمان بشدت به مشتریانشان بستگی دارد، رقبا و بازار، اینکه بازاریابی به عنوان یک نقش قابل توجه و مهم در عملکرد سازمانی دارد، کشف شده است.دیدگاه های اخیر به برررسی بازاریابی فراتر از یک واحد سازمانی و یا واحد عملیاتی می پردازند. از دیدگاه بازاریابی مدرن، بازاریابی به عنوان یک واحد استراتژیکی و یک سیستم و نظام فعال گردآوردنده، خلق کننده و انتشار کننده دانش نوآورانه بازار (مشتریان، رقبا و غیره) در داخل سازمان می باشد. بنابراین، بازاریابی استراتژیکی بسیار حیاتی است و می تواند هر گونه اطلاعات موردنیاز برای تصمیم گیری درست و مناسب فراهم کند. علاوه بر این، بازاریابی استراتژیکی باید مشخص کند که چگونه می توان برای مشتریان ارزش آفرینی کرد و آن ها را از شرکت راضی نگه داشت ویک رابطه خوب و بلند مدت با آن ها و غیره ایجاد کرد.
فرموله کردن و اجرای موفقیت آمیز مدل استراتژی بازاریابی هوشمند سازمانی مستلزم فرموله کردن و اجرای استراتژی بازاریابی هوشمند آن در دستیابی به عملکرد برتر به برخی از فعالیت های استراتژیکی بستگی دارد:
- ایجاد هم زمان مزیت رقابتی پایدار  بر اساس قابلیت های داخلی و محیط خارجی (قابلیت بازاریابی) و استفاده از منابع استراتژی بازاریابی هوشمند فرموله شده و به عنوان یک ابزار اجرا کردن استراتژی بازاریابی هوشمند؛
- به کارگیری دانش نوآورانه به عنوان منبعی برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار و به عنوان یک ابزار اجرا کردن استراتژی بازاریابی هوشمند؛
- توجه به اینکه چگونه می توان مزیت رقابتی پایدار و نیز دانش نوآورانه را در استراتژی بازاریابی هوشمندانه فرموله کرد؛
- به کارگیری هوش بازاریابی و قابلیت های بازاریابی رابطه ای سازمان برای اجرای استراتژی بازاریابی هوشمند؛
- توجه به اینکه چگونه هوش بازاریابی و نیز قابلیت بازاریابی رابطه ای را می توان در فرموله کردن استراتژی بازاریابی هوشمند استفاده نمود؛
- سازمان باید برای خلق و ایجاد ارزشمندی، کمیابی و نیز غیرقابل کپی بردای و نیز قابل سازماندهی بودن خود و نیز مزیت رقابتی تلاش کند و مهمتر اینکه باید بر پایه دانش نوآورانه باشد؛
- واجد شرایط بودن و مجهز بودن با مزیت رقابتی پایدار، دانش نوآورانه، هوش بازاریابی و شناسایی بازاریابی رابطه ای با محوریت ارزش آفرینی برای مشتری، خلق و ایجاد مشتریان راضی و مجاب شده به سمت شرکت، تشویق مشتریان برای بازگشت دوباره و خرید مجدد همه این متغیرها باعث می شوند سازمان از عملکرد عالی برخوردار باشد.
 
منابع
  1. Aghazadeh, H. (2015). Strategic marketing management: achieving superior business performance through intelligent marketing strategy, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207, 125-134.

 

مقاله ها