026-32531283
support@modiranbrooz.com

بخش بندی بازار به شیوه ای اثربخش

بخش بندی بازار به شیوه ای اثربخش

بخش بندی بازار به شیوه ای اثربخش

جزئیات

بازاریاب حتی پس از منظور کردن متغیرهای متعلق به بخش بندی بازار (در مورد بازارهای مصرف یا تجاری) باید به این واقعیت توجه کند که هر نوع بخش بندی بازار نمی تواند مفید باشد. برای مثال، شاید یک فروشگاه خریداران نمک را به دو گروه که دارای موهای سیاه و بور هستند تقسیم کند، ولی رنگ مو نمی تواند با خرید نمک رابطۀ معقولی داشته باشد.

5 بهمن 1397
بازاریاب حتی پس از منظور کردن متغیرهای متعلق به بخش بندی بازار (در مورد بازارهای مصرف یا تجاری) باید به این واقعیت توجه کند که هر نوع بخش بندی بازار نمی تواند مفید باشد. برای مثال، شاید یک فروشگاه خریداران نمک را به دو گروه که دارای موهای سیاه و بور هستند تقسیم کند، ولی رنگ مو نمی تواند با خرید نمک رابطۀ معقولی داشته باشد. گذشته از این، اگر همۀ خریداران در هر ماه مقدار یکسانی نمک بخرند، بر این باور باشند که همۀ نمک ها همانند است و قیمت یکسانی پرداخت کنند، از دیدگاه بازاریابی نمی توان چنین بازاری را بخش بندی کرد. برای اینکه همۀ نمک ها همانند است و قیمت یکسانی پرداخت کنند، از دیدگاه بازاریابی نمی توان چنین بازاری را بخش بندی کرد:
قابل اندازه گیری: باید بتوان اندازه، بزرگی، قدرت خرید و ویژگی های بخش های بازار را اندازه گیری کرد.
نسبتاً بزرگ: بخش های بازار باید به حد کافی بزرگ و سودآور باشند. هر بخش بازار باید متشکل از گروه های همگن و بزرگ باشد تا ارزش آن را پیدا کند که بتوان از نظر بازاریابی برای آن برنامه ریزی کرد.
قابل دسترسی: باید بتوان، به صورتی اثربخش، به بخش های مختلف بازار دسترسی پیدا کرد و در آن جاها خدماتی ارائه نمود.
قابل تفکیک: از دیدگاه نظری، باید بتوان بخش های بازار را از یکدیگر تفکیک کرد، به گونه ای که هر یک از بخش ها در برابر آمیزهای متفاوتی از بازاریابی واکنشی متفاوت نشان دهد. اگر دو بخش بازار در برابر محصول خاص واکنش همانند نشان دهند، نمی توانند دو بخش جداگانۀ بازار به وجود آورند.
قابل اجرا: در هر بخش بازار باید بتوان برنامه های اجرایی اثربخش تدوین کرد و خدماتی ارائه نمود.

منبع

کاتلر، فیلیپ. (1387). مبانی مدیریت بازاریابی، (ترجمه: علی پارسائیان)، تهران: انتشارات ترمه.


 

مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد

مقاله ها