026-32531283
support@modiranbrooz.com

اثربخشی روش های کارمندیابی

اثربخشی روش های کارمندیابی

اثربخشی روش های کارمندیابی

جزئیات

تحقیقی در این باره نشان می دهد که بهترین کارکنان، کسانی بوده اند که بنا به معرفی و توصیه کارکنان سازمان استخدام شده اند و نقطۀ مقابل آن ها کارکنانی بوده اند که از طریق درج آگهی در نشریات یا از طریق مؤسسات کاریابی، به استخدام سازمان درآمده اند.

9 مرداد 1397
تحقیقی در زمینۀ اثربخشی روش های کارمندیابی نشان می دهد که بهترین کارکنان، کسانی بوده اند که بنا به معرفی و توصیه کارکنان سازمان استخدام شده اند و نقطۀ مقابل آن ها کارکنانی بوده اند که از طریق درج آگهی در نشریات یا از طریق مؤسسات کاریابی، به استخدام سازمان درآمده اند. در تحقیقی دیگر، چهار روش کارمندیابی یعنی آگهی در مجلات علمی و حرفه ای، آگهی در روزنامه ها و نشریات معمولی، مراجعه به مراکز آموزشی و مراجعه مستقیم متقاضیان به سازمان، بر حسب اثربخشی یعنی توانایی هر یک از آن ها در جذب نیروی انسانی توانا برای سازمان با یکدیگر مقایسه شدند. در این تحقیق توانایی نیرو بر اساس معیارهایی چون قابلیت اطمینان، تبحر، غیبت از کار، رضایت شغلی و دلبستگی به کار و به طور کلی کیفیت و کمیت کار بررسی شد.

نتیجه به دست آمده نشان داد کمیت و کیفیت کار افرادی که با مراجعه به مراکز آموزشی یا درج آگهی در روزنامه استخدام شده اند، بسیار پایین تر از کمیت و کیفیت کار کسانی است که یا از طریق آگهی در مجلات علمی و حرفه ای یا با مراجعه مستقیم خودشان به استخدام درآمده اند. دراین تحقیق مشخص شد کسانی که از طریق آگهی در روزنامه استخدام شده اند، تقریباً بیش از دوبرابر سایر افراد از کار غیبت داشته اند. همچنین افرادی که از طریق مراکز آموزشی استخدام شده بودند؛ نسبت به کسانی که از طریق سه روش دیگر جذب شده بودند رضایت شغلی کمتری داشتند. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد کسانی که با آگهی در مجلات علمی و حرفه ای یا در اثر مراجعه مستقیم خودشان به استخدام سازمان درآمده اند، بهتر از کسانی بوده اند که سازمان با استفاده از مراکز آموزشی یا به وسیله آگهی در روزنامه استخدام نموده است.    

 
تحقیقی در این باره نشان می دهد که بهترین کارکنان، کسانی بوده اند که بنا به معرفی و توصیه کارکنان سازمان استخدام شده اند و نقطۀ مقابل آن ها کارکنانی بوده اند که از طریق درج آگهی در نشریات یا از طریق مؤسسات کاریابی، به استخدام سازمان درآمده اند. در تحقیقی دیگر، چهار روش کارمندیابی یعنی آگهی در مجلات علمی و حرفه ای، آگهی در روزنامه ها و نشریات معمولی، مراجعه به مراکز آموزشی و مراجعه مستقیم متقاضیان به سازمان، بر حسب اثربخشی یعنی توانایی هر یک از آن ها در جذب نیروی انسانی توانا برای سازمان با یکدیگر مقایسه شدند. در این تحقیق توانایی نیرو بر اساس معیارهایی چون قابلیت اطمینان، تبحر، غیبت از کار، رضایت شغلی و دلبستگی به کار و به طور کلی کیفیت و کمیت کار بررسی شد.

نتیجه به دست آمده نشان داد کمیت و کیفیت کار افرادی که با مراجعه به مراکز آموزشی یا درج آگهی در روزنامه استخدام شده اند، بسیار پایین تر از کمیت و کیفیت کار کسانی است که یا از طریق آگهی در مجلات علمی و حرفه ای یا با مراجعه مستقیم خودشان به استخدام درآمده اند. دراین تحقیق مشخص شد کسانی که از طریق آگهی در روزنامه استخدام شده اند، تقریباً بیش از دوبرابر سایر افراد از کار غیبت داشته اند. همچنین افرادی که از طریق مراکز آموزشی استخدام شده بودند؛ نسبت به کسانی که از طریق سه روش دیگر جذب شده بودند رضایت شغلی کمتری داشتند. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد کسانی که با آگهی در مجلات علمی و حرفه ای یا در اثر مراجعه مستقیم خودشان به استخدام سازمان درآمده اند، بهتر از کسانی بوده اند که سازمان با استفاده از مراکز آموزشی یا به وسیله آگهی در روزنامه استخدام نموده است.    


واژه های مرتبط:  کارمندیابی+pdf، جایگزین های کارمندیابی، کارمندیابی وظیفه کیست، منابع کارمندیابی، مقاله کارمندیابی، مراحل هشتگانه کارمندیابی، مقاله در مورد فرایند کارمندیابی، میزان کارمندیابی

منبع
سعادت، اسفندیار. (1389). مدیریت منابع انسانی، تهران: نشر سمت.

 

مقاله ها