026-32531283
support@modiranbrooz.com

چستربارنارد

چستربارنارد

چستربارنارد

جزئیات

چستراروینگ بارنارد تاجر آمریکایی، مدیر عمومی و نویسندۀ پیشگام در زمینۀ مدیریت و تئوری های سازمانی است. او در دوران جوانی، در مزرعه کار می کرد و برای تحصیل رشته اقتصاد به دانشگاه هاروارد رفت که درنهایت بدلیل وجود مشغله های کاری نتوانست از دانشگاه فارغ التحصیل شود که بعدها دانشگاه به خاطر فعالیت هایش به او دکترای افتخاری اعطاء نمود.

17 اسفند 1396
چستر بارنارد (1886-1961)
چستراروینگ بارنارد1 تاجر آمریکایی، مدیر عمومی و نویسندۀ پیشگام در زمینۀ مدیریت و تئوری های سازمانی است. او در دوران جوانی، در مزرعه کار می کرد و برای تحصیل رشته اقتصاد به دانشگاه هاروارد2 رفت که درنهایت بدلیل وجود مشغله های کاری نتوانست از دانشگاه فارغ التحصیل شود که بعدها دانشگاه به خاطر فعالیت هایش به او دکترای افتخاری اعطاء نمود. بارنارد در سال 1909 به شرکت تلفن و تلگراف ای تی اند تی3 پیوست. در سال 1927، او به عنوان رئیس شرکت تلفن بل4 معرفی شد.وی در سال 1939 به عنوان یکی از اعضای آکادمی علوم و هنرهای آمریکا انتخاب شد. در سال 1950 او یکی از اعضای انجمن تحقیقات سیستم های عمومی بود. نقطۀ عطف کار او ارائه کتاب وظایف مدیران در سال 1938 است. این کتاب به طور گسترده در دانشگاه ها در زمینۀ تئوری های مدیریت و سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. بارنارد وظایف مدیران را در چهار دسته خلاصه نمود:
   1. ایجاد و حفظ یک سیستم ارتباطی؛
   2. تأمین خدمات ضروری از سایر اعضاء؛
   3. فرموله کردن اهداف سازمان؛
   4. مدیریت افراد و مطمئن شدن از این مسئله که آن ها وظایفشان را به خوبی انجام می دهند.

بارنارد سازمان ها را به عنوان سیستم همکاری فعالیت های انسانی مورد بررسی قرار داد و خاطر نشان کرد که آن ها عموماً کوتاه مدت هستند و اکثر شرکت ها و سازمان ها کمتر از 100 سال می توانند به فعالیت های خود ادامه بدهند؛ البته این مسئله برای کلیساهای کاتولیک صدق نمی کند. طبق گفته بارنارد، سازمان ها به طور کلی عمر طولانی ندارند؛ زیرا آن ها دو معیار ضروری برای بقا را فراهم نمی کند؛ اول اثربخشی و دوم بازدهی [1].

چستر بارنارد مانند
فایول، بر اساس تجربه خودش در منصب مدیریت عالی بنیانگذار رهیافت جدیدی به مدیریت محسوب می شود؛ البته رهیافت بارنارد با فایول متفاوت است. بارنارد به جای تفکیک اصول و وظایف خاص مدیریتی، به طراحی یک رهیافت سیستمی مجردتر پرداخت. وی در کتاب معروفش "وظایف مدیر عالی اجرایی" سازمان ها را به منزلۀ مجموعه ای از خرده سیستم های همکاری کننده در نظر می گیرد؛ یعنی سازمان مجموعۀ پیچیده ای از خرده سیستم های اجتماعی، شخصی، زیستی و فیزیکی است که در یک ارتباط منظم و خاص، نتایج فعالیت آن ها برای دستیابی به حداقل یک هدف معین با هم تلفیق می شود. برنارد بر این باور است که تحقق همکاری در سازمان، به وجود سه عامل "تمایل به خدمت"، "هدف مشترک" و "ارتباطات" بستگی دارد. به نظر وی اگر این سه عامل در یک سازمان وجود نداشته باشد یا مستقل از یکدیگر عمل کنند، دیگر سازمانی باقی نخواهد ماند [2].           

پانویس

1.Chester Irving Barnard
2.Harvard University
3.AT&T
4.Bell Telephone Company


واژه های مرتبط: چستر بارنارد ویکی پدیا چستر بارنارد و نظام تعاون نظریه پذیرش چستر بارنارد نقد نظریه چستر بارنارد چستر بارنارد کیست مهمترین فراز تئوری اختیار بارنارد اصل بارنارد بارنارد و نخستین دیدگاه سیستمی

منابع

1. ویکی پدیا، قابل مشاهده در: https://en.wikipedia.org/wiki/Chester_Barnard
2. رضائیان، علی. (1387). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.

مشاهیر مدیریت