026-32531283

پرسشنامه سنجش میزان تطبیق پذیری کارکنان

قیمت واحد 5000تومان
عنوان گزارش: 1396/12/20
شماره گزارش: 05/31
تعداد صفحه ها: 4
تعداد منابع: 1

پرسشنامه استاندارد سنجش میزان تطبیق پذیری کارکنان شامل هفت مؤلفۀ تطبیق پذیری در ارائه خدمات، تطبیق پذیری کارکنان صف، تطبیق پذیری بین فردی، تطبیق پذیری با گروه، تطبیق پذیری اجتماعی، تطبیق پذیری فیزیکی و تطبیق پذیری سازمانی می باشد. مجموع تعداد گویه ها (سؤال ها) 31 عدد بدون سؤال معکوس می باشد. لازم به ذکر است که منبع پرسشنامه در انتهای پرسشنامه ذکر شده است.

 
مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد
5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید