026-32531283

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

قیمت واحد 5000تومان
عنوان گزارش: 1397/05/10
شماره گزارش: 05/33
تعداد صفحه ها: 3
تعداد منابع: 1

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی شامل سه مؤلفۀ سرمایه اجتماعی شناختی، سرمایه اجتماعی رابطه ای، سرمایه اجتماعی ساختاری می باشد. مجموع تعداد گویه ها (سؤال ها) 11 عدد بدون سؤال معکوس می باشد. لازم به ذکر است که منبع پرسشنامه در انتهای پرسشنامه ذکر شده است.


 
مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد
5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید