026-32531283
support@modiranbrooz.com

شرایط احراز شغل مدیر عامل

قیمت واحد 3000تومان
تاریخ نگارش: 1397/05/30
تاریخ به روز رسانی: 1397/05/30
شماره گزارش: 06/11
تعداد صفحه ها: 7
تعداد منابع: 1

در این گزارش شرایط احراز شغل مدیرعامل از چهار بعُد دانش، مهارت، فعالیت و سبک کاری به صورت عمومی بر اساس سامانه های تجزیه و تحلیل مشاغل و تیم پژوهشی مدیران به روز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این گزارش می تواند به سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی جهت استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد و .. کمک شایانی نماید. فهرست عناوین گزارش شامل:
1. مقدمه
2. شرایط احراز از بعُد دانش
3. شرایط احراز از بعُد مهارت
4. شرایط احراز از بعُد فعالیت
5. شرایط احراز از بعُد سبک کاری
منابع
5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید