026-32531283

پرسشنامه سنجش قابلیت (توانایی) مدیریت دانش سازمان

قیمت واحد 5000تومان
تاریخ نگارش: 1396/12/20
شماره گزارش: 05/11
تعداد صفحه ها: 4
تعداد منابع: 1

پرسشنامه استاندارد سنجش قابلیت (توانایی) مدیریت دانش سازمان شامل دو مؤلفۀ قابلیت (توانایی) فرایند دانش و قابلیت (توانایی) زیرساخت دانش می باشد. مجموع تعداد سؤال ها (گویه ها) 33 عدد بدون سؤال معکوس می باشد. لازم به ذکر است که منبع پرسشنامه در انتهای پرسشنامه ذکر شده است. 
 

مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد
5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید