026-32531283
support@modiranbrooz.com

شاخص‌های تأثیرگذار بر توسعه صنعت بیمه

قیمت واحد 7000تومان
تاریخ نگارش: 1397/10/15
تاریخ به روز رسانی: 1397/10/15
شماره گزارش: 04/12
تعداد صفحه ها: 3
تعداد منابع: 8

در این گزارش سعی شده که شاخص‌های تأثیرگذار بر توسعه صنعت بیمه معرفی شوند. در بخش اول خلاصه تحقیق های پیشین بررسی شده و در بخش دوم گزارش، شاخص های نهایی با استفاده از تعامل با خبرگان و استفاده از روش های کیفی ارائه شده است. فهرست عناوین گزارش شامل:
1. مقدمه
2. خلاصه تحقیق های پیشین
3. شاخص‌های تأثیرگذار بر توسعه صنعت بیمه
منابع
 
5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید