026-32531283
support@modiranbrooz.com

شرایط احراز شغل تحلیلگر بودجه

قیمت واحد 3000تومان
تاریخ نگارش: 1397/10/15
تاریخ به روز رسانی: 1397/10/15
شماره گزارش: 06/54
تعداد صفحه ها: 5
تعداد منابع: 1

در این گزارش شرایط احراز شغل تحلیلگر بودجه از چهار بعُد دانش، مهارت، فعالیت و سبک کاری به صورت عمومی بر اساس سامانه های تجزیه و تحلیل مشاغل و تیم پژوهشی مدیران به روز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این گزارش می تواند به سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی جهت استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد و .. کمک شایانی نماید. فهرست عناوین گزارش شامل:
1. مقدمه
2. شرایط احراز از بعُد دانش
3. شرایط احراز از بعُد مهارت
4. شرایط احراز از بعُد فعالیت
5. شرایط احراز از بعُد سبک کاری
منابع
مدیران به روز شما را به روز نگه می داردhttps://modiranbrooz.com/
5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید