026-32531283
support@modiranbrooz.com

معیارهای تأثیرگذار در خریدهای سازمانی

قیمت واحد 7000تومان
تاریخ نگارش: 1397/10/20
تاریخ به روز رسانی: 1397/10/20
شماره گزارش: 04/13
تعداد صفحه ها: 4
تعداد منابع: 19

در این گزارش سعی شده که معیارهای تأثیرگذار در خریدهای سازمانی معرفی شوند. در بخش اول خلاصه تحقیق های پیشین بررسی شده و در بخش دوم گزارش، معیارهای نهایی با استفاده از تعامل با خبرگان و استفاده از روش های کیفی ارائه شده است. فهرست عناوین گزارش شامل:
1. مقدمه
2. خلاصه تحقیق های پیشین
3. معیارهای تأثیرگذار در خریدهای سازمانی
منابع
 
5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید