026-32531283

تئوری ذینفعان

قیمت واحد 10000تومان
تاریخ نگارش: 1397/02/25
شماره گزارش: 01/22
تعداد صفحه ها: 11
تعداد منابع: 5

محصولات مرتبط
در این گزارش به مفهوم تئوری ذینفعان پرداخته شده است. فهرست عناوین گزارش شامل:
1. مقدمه
2. مفهوم تئوری ذینفعان
3. مبانی تئوری ذینفعان
1.3. بنیان های حقوقی
2.3. بنیان های اقتصادی
3.3. بنیان های اخلاقی
4. انواع ذینفعان در شرکت ها
1.4. ذینفعان درونی
1.1.4. سهامداران
2.1.4. کارکنان
3.1.4. مشتریان
4.1.4. عرضه کنندگان
5.1.4. تأمین کنندگان مالی
6.1.4. طلب کاران
2.4. ذینفعان بیرونی
1.2.4. جوامع
2.2.4. حکومت
3.2.4. محیط زیست
4.2.4. گروه های منافع ویژه (اجتماعی)
5.2.4. رسانه ها
6.2.4. رقبا
5. نتیجه گیری
منابع
 
مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد
5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید