026-32531283
support@modiranbrooz.com

مسئولیت پذیری اجتماعی

قیمت واحد 7000تومان
تاریخ نگارش: 1397/04/30
تاریخ به روز رسانی: 1397/04/30
شماره گزارش: 01/14
تعداد صفحه ها: 7
تعداد منابع: 6

محصولات مرتبط

در این گزارش سعی شده است به مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی پرداخته شود. لیست عناوین این گزارش شامل:

1. مقدمه
2. مبانی نظری

1.2. مسئولیت

1.1.2. مسئولیت پذیری در قبال خود

2.1.2. مسئولیت پذیری در برابر دیگران

3.1.2. مسئولیت پذیری در برابر طبیعت و محیط زیست

4.1.2. مسئولیت پذیری در برابر خدا

2.2. مسئولیت پذیری

3.2. مسئولیت پذیری اجتماعی

4.2. مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها (شرکت ها)
1.4.2. ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی

1.1.4.2. بعد اقتصادی

2.1.4.2. بعد سیاسی

3.1.4.2. بعد جامعه ایی - اجتماعی
4.1.4.2. بعد فرهنگی

5.1.4.2. بعد محیط زیستی

منابع

مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد
 

5/5 0 0 0
ارسال نظر

لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید