026-32531283
support@modiranbrooz.com
خلاصه:

این بخش شامل معرفی تئوری پردازان و دانشمندان در زمینۀ علم مدیریت می باشد. همچنین ما در این بخش به بررسی تجربیات و علل شکست و موفقیت مدیران موفق در سراسر دنیا خواهیم پرداخت.

در بخش معرفی مشاهیر مدیریت، ما به معرفی نظریه پردازان علم مدیریت مانند: هنری مینتزبرگ، داگلاس مک گریگور، هربرت سایمون، آبراهام مزلو، فیلیپ کاتلر و ... همچنین مدیران موفق در عرصۀ کسب و کارهای امروزی مانند: بیل گیتس، استیو جابز، ایلان ماسک، مارک زاکربرگ و... خواهیم پرداخت. به نظر می رسد آشنایی مدیران و دانشجویان با سیر تکامل نظریه های مدیریت و چهره های تأثیرگذار در مدیریت جهانی می تواند تأثیرات کاربردی در دستیابی به اهداف کاری و تحصیلی آن ها داشته باشد.
همچنین با توجه به پیشرفت های فناوری و نحوه مدیریت کسب وکارهای امروزی چه در بحث دانشی و چه در بحث مدیریتی، آگاهی مدیران از شیو های نوین مدیریت کسب وکار در سراسر دنیا اجتناب ناپذیر باشد. این بدان معنی است که تیم مدیران به روز در این بخش به یکی از رسالت های خود که همان تسهیم دانش است؛ عمل نموده است.  


 
مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد

خدمات مرتبط