026-32531283
support@modiranbrooz.com
خلاصه:

با توجه به نیاز مدیران از آگاه بودن تغییرات در شیوه های مدیریت و تئوری های روز این بخش به ارائه مقاله هایی در زمینه های تئوری مدیریت، سازمانی، بازاریابی و منابع انسانی می پردازد.

تمامی علوم، روزانه در نتیجۀ تحقیق های شکل گرفته به طور مداوم پیشرفت هایی می نمایند؛ که علم مدیریت نیز از این بحث مستثنی نیست. در این بخش ما به معرفی کلید واژه های جدید مدیریتی در قالب مقاله های مدیریتی در شش حوزه خواهیم پرداخت. تیم مدیران به روز با استفاده از مقاله های معتبر و مطالب جدید سعی خواهد کرد نقشی کوچکی را در به روز نگه داشتن جامعۀ مدیریتی کشور ایفا نماید. این مقاله ها می تواند برای مدیران در سطوح عالی و میانی، مشاورین مدیریت و جامعه دانشگاهی کشور مفید باشد. حوزه های مقاله ها شامل:
 - مدیریتی
 - سازمانی
 - بازاریابی
 - منابع انسانی
 - فناوری
 - مالی


مدیران به روز شما را به روز نگه می دارد

خدمات مرتبط